Uitbreiding / aangebouwd bijgebouw (garage, carport, aangebouwde veranda...)

UitbreidenHet uitbreiden van een woning is vergunningsplichtig. Onder bepaalde voorwaarden is de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

Hier vindt u de algemene voorwaarden die hiervoor in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Algemene regels over vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

MELDING

Voor de aanbouw van bijgebouwen aan de woning zoals een veranda, een terrasoverkapping, een carport tegen de zijgevel, een annex met bijkeuken of  een kleine gelijkvloerse uitbreiding wordt de vergunningsplicht onder voorwaarden vervangen door een meldingsplicht.

De meldingsplicht vervangt de vergunningsplicht enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:

 • maximum van 40 vierkante meter aangebouwde bijgebouwen per woning. De bestaande aangebouwde bijgebouwen, zoals veranda’s en bijkeukens moeten meegeteld worden bij de berekening van deze maximale oppervlakte.
 • De meldingsplicht geldt enkel voor aangebouwde bijgebouwen die:
  • niet hoger zijn dan 4 meter, gemeten vanaf de grond

  • de functie van de woning en het aantal woongelegenheden niet wijzigen

  • in de zijtuin minstens 3 meter van de perceelsgrens blijven

  • in de achtertuin minstens 2 meter van de perceelsgrens blijven

  • of tegen een aanpalend gebouw zijn gebouwd. Ze mogen tot op de perceelsgrens reiken, voor zover de bestaande scheidingsmuur niet gewijzigd wordt. De bouwdiepte van het bijgebouw mag de bouwdiepte van het aanpalend gebouw niet overschrijden.

 • Een melding is enkel mogelijk indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit de algemene checklist 'melding'.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Melding.pdf (133 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Een voorbeeld:
Brecht en Klaar hebben net een rijwoning gekocht en wensen deze achteraan uit te breiden met een veranda. De veranda heeft een oppervlakte van 36 m². Voor de verbinding tussen de woning en de nieuwe veranda dient in de dragende achtergevel een nieuwe opening te worden gemaakt. Brecht en Klaar moeten dus beroep doen op een architect bij de opstelling van hun meldingsdossier.

VRIJSTELLING

Het uitbreiden van een woning is nooit vrijgesteld van vergunning. 

Medewerking architect verplicht?

Voor werken waarvoor een omgevingsvergunning of melding voor stedenbouwkundige handelingen (vroeger: bouwvergunning) nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Op voorwaarde dat ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen, zijn onder meer volgende ingrepen vrijgesteld van de medewerking van een architect (Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect):

 • de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden binnen in een gebouw of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen
 • het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is
 • het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen
 • het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte 
 • het plaatsen van verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties
 • het plaatsen van zonnetenten of markiezen die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden
 • het plaatsen van volgende constructies met een maximumoppervlakte van 40 m2, kroonlijsthoogte beperkt tot 3m en nokhoogte tot 4,5m:
  • een duiventil, een volière of een hok voor dieren,  met bijbehorende afrastering
  • een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport
  • een serre
  • een veranda of een soortgelijke constructie die bestaat uit minstens 75% glas of doorzichtig materiaal of een overdekt terras.
Hoe aanvragen?

De 'kleine werken op en rond een gebouw' kan u aanvragen via de snelinvoer. Dat is een afgeslankte versie van het Omgevingsloket waarmee u als burger kleine werken kan aanvragen.

De snelinvoer kan u niet gebruiken voor werken:

 • die de functie wijzigen
 • die het aantal woongelegenheden wijzigen
 • die constructieve wijzigingen bevatten (ingrepen met impact op de stabiliteit)

Daarvoor gebruikt u het Omgevingsloket.


Een aanvraag in de snelinvoer kan maar één handeling bevatten (bv. een terras aanleggen), terwijl een aanvraag in het Omgevingsloket meerdere handelingen kan bevatten (bv. verbouwen van een woning en slopen van een garage). Dossiers via de snelinvoer en dossiers via het Omgevingsloket worden op dezelfde manier behandeld. 

Als burger heeft u ook nog steeds het recht om uw aanvraag analoog in te dienen. Let wel: de gemeente kan hiervoor een toeslag aanrekenen omdat zij wel alles digitaal moet behandelen en dus het analoge dossier nog moet digitaliseren.