Melding stopzetting of verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Waarover gaat het?

Bij 

 • het geheel of gedeeltelijk verval van de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit
 • het stopzetten van een deel of het geheel van een vergunde exploitatie

moet de exploitant dit binnen de 2 maanden melden aan de overheid die bevoegd is voor het actualiseren van de vergunningssituatie.

Verval van de volledige omgevingsvergunning

In volgende gevallen vervalt de volledige omgevingsvergunning:

 • als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet werd gestart binnen de 2 jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning. De termijn van 2 jaar kan op verzoek van de vergunninghouder met twee jaar verlengd worden als die kan aantonen dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een oorzaak die niet kan worden toegerekend aan de vergunninghouder.
 • als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken
 • als de vergunde gebouwen 5 jaar na het verkrijgen van de definitieve omgevingsvergunning nog steeds niet winddicht zijn​
 • als de exploitatie van de vergunde inrichting of activiteit niet is begonnen binnen 5 jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk de verschillende fasen van het bouwproject vermeldt, worden de termijnen van 2 of 5 jaar gerekend per fase.

Hebben de voormelde feiten alleen betrekking op een deel van een bouwproject, dan vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte deel van het bouwproject. Een gedeelte is afgewerkt als het, na de sloping van de niet-afgewerkte delen, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Verval van alleen de vergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit

In volgende gevallen vervalt de omgevingsvergunning enkel voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. Het deel van de vergunning voor de stedenbouwkundige handelingen blijft bestaan.

 • bij onderbreking van de exploitatie van de vergunde inrichting of activiteit gedurende meer dan 5 opeenvolgende jaren
 • als de ingedeelde inrichting vernield werd door een brand of een ontploffing die door de exploitatie werd veroorzaakt
 • bij vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting in het kader van de stopzetting van een dierlijk mest producerend bedrijf

Schorsing van de vervaltermijnen

De termijnen van 2, 3, en 5 jaar worden geschorst:

 • als er een beroep tot vernietiging is ingediend bij de RvVb, tenzij de vergunde handelingen in strijd zijn met een RUP dat van kracht is geworden voor de definitieve uitspraak van de RvVb
 • tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde Archeologienota met een maximumtermijn van 1 jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving
 • tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor OVAM een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van 3 jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken
 • zolang een bekrachtigd stakingsbevel niet wordt ingetrokken of opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing

 

Hoe melden?

De wetgeving verplicht de exploitant om het verval van de vergunning of de vrijwillige gedeeltelijke of gehele definitieve stopzetting van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit te melden binnen twee maanden nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Deze melding moet digitaal gebeuren via het online omgevingsloket.

U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Het Omgevingsloket volgt hetzelfde stramien.  

​Het melden van de stopzetting of verval van een vergunning is geregeld in het artikel 98 van het Omgevingsvergunningenbesluit.

Ga naar het Omgevingsloket of probeer eerst in het vrijblijvende oefenloket.

Direct naar het Omgevingsloket