Kamer Verhuren (airbnb,...)

Als je een kamer of meerdere kamers in je woning wenst te verhuren (airbnb), dan wordt dat aanzien als een vorm van verblijfsrecreatie. Je wijzigt dan ook een deel van de hoofdfunctie ‘wonen’ naar ‘verblijfsrecreatie’; dit is principieel vergunningsplichtig. 

Enkel voor functies complementair aan het wonen kan onder voorwaarden een vrijstelling van de vergunningsplicht gelden. Hier vindt u de algemene voorwaarden die in heel Vlaanderen gelden. De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Voldoet uw functiewijziging niet aan de geldende voorwaarden voor vrijstelling, dan is het aanvragen van een vergunning verplicht. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Let op wanneer uw eigendom zonevreemd gelegen is. Dan geldt er nooit een vrijstelling. (externe site)

Algemene regels m.b.t. vrijstelling en melding (Vlaams niveau)

Vrijstelling

Onder bepaalde voorwaarden (zie hieronder) kan het regelmatig verhuren van een kamer (bv via airbnb) vrijgesteld zijn van de vergunningsplicht.  

De vrijstelling geldt enkel als aan een aantal voorwaarden voldaan is:

 • het woongebouw is gelegen in een woongebied of in een daarmee vergelijkbaar gebied
 • de woonfunctie blijft de hoofdfunctie van het gebouw
 • de complementaire functie beslaat minder oppervlakte dan de woonfunctie en nooit meer dan 100 vierkante meter
 • de complementaire functie is niet strijdig met de voorschriften van stedenbouwkundige verordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg en minder dan 15 jaar oude verkavelingen.
  Een tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw, met een maximale duur van vier keer dertig dagen per jaar, is ook vrijgesteld van vergunning.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.

Verhuurt u de kamer maar af en toe (enkel in de zomer bijvoorbeeld)?

 • Een tijdelijke gebruikswijziging van een gebouw, met een maximale duur van vier keer dertig dagen per jaar, is ook vrijgesteld van vergunning.
 • De algemene checklist "vrijstellingen" bevat nog aanvullende voorwaarden.
  Doorloop deze checklist grondig: pdf bestandChecklist_Vrijstelling.pdf (137 kB)
 • De gemeente kan bijkomende voorwaarden opleggen. Informeer dus altijd bij de gemeente.


 

Een voorbeeld:
De familie Jacobs heeft een fruitbedrijf. Tijdens het oogstseizoen willen ze de garage inrichten als tijdelijke verkoopsruimte. Zolang dit gebruik jaarlijks niet langer duurt dan vier keer dertig dagen per jaar is hiervoor geen stedenbouwkundige vergunning vereist.

Melding

Binnen deze categorie zijn er geen meldingsplichtige werken.

Geen Vrijstelling of Melding?

Dan moet u een vergunning aanvragen. Dit moet uiteraard voorafgaand aan de werken gebeuren.

Medewerking architect verplicht?

Voor het wijzigen van de functie van een gebouw is de medewerking van een architect niet vereist. Let wel: eventuele werken die gepaard gaan met de functiewijziging vallen wellicht niet onder de vrijstelling van vergunning of de vrijstelling van architect. Informeer u hier afzonderlijk over.

Hoe aanvragen?

U kunt deze handeling aanvragen via het Omgevingsloket.

Aanvragen worden gepubliceerd tijdens het openbaar onderzoek en tijdens de beroepstermijn. Lees de privacymededeling.