Beroep indienen: procedure

Op deze pagina lees je meer over hoe de procedure van het indienen van een beroep verloopt.

Hoe dien ik mijn beroep in?

Waar je het beroep moet indienen, hangt af van wie de beslissing heeft genomen en in welke instantie:

 • Beslissing in eerste aanleg genomen door College van Burgemeester en Schepenen (gemeente)
  • administratief beroep indienen bij Deputatie (provincie)
  • daarna is er nog een extra beroepsmogelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Beslissing in eerste aanleg genomen door Deputatie (provincie)
  • administratief beroep indienen bij Vlaamse Regering
  • daarna is er nog een extra beroepsmogelijkheid bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen
 • Beslissing in eerste aanleg genomen door Vlaamse Regering
  • beroep enkel mogelijk bij Raad voor Vergunningsbetwistingen

Vormvereisten:

Het Omgevingsvergunningsdecreet en het Omgevingsvergunningsbesluit regelen de wijze waarop een beroep wordt ingediend. Hoe je het beroepschrift moet opstellen, hangt af van de bestreden beslissing en de procedure die deze heeft doorlopen:

Wil je gehoord worden, voeg dit dan toe aan het beroepschrift (art. 62 Omgevingsvergunningsdecreet).

Digitale indienprocedure:

Als je een beroep digitaal indient is de procedure eenvoudiger en word je achteraf beter op de hoogte gehouden. 

Digitaal beroep indienen bij de deputatie of het Vlaams Gewest

 • Raadpleeg de handleiding voor het indienen van een beroep (pdf)
 • Verzend uw digitaal beroep via het Omgevingsloket (publiek loket) en voeg een ingescand betalingsbewijs toe van de dossiertaks als bijlage.
 • Neem steeds het OV-kenmerk van de aanvraag op in het betalingsbewijs!
 • In het publiek loket staat bij het beroepschrift vermeld wat dit inhoudelijk moet bevatten.
 • Binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing. 

Digitaal beroep indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwisting

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges stelt een digitaal loket ter beschikking waarop documenten in het kader van de rechtspleging elektronisch kunnen worden neergelegd.
U vindt dat loket op www.dbrc.be/loket 
 

Analoge indienprocedure:

Let op: digitaal indienen verdient de voorkeur. 

 • Bij de analoge procedure ben je er zelf verantwoordelijk voor dat je het beroepschrift gelijktijdig aangetekend verzendt of op dezelfde dag bezorgt aan de aanvrager, het college van burgemeester en schepenen, en de overheid die de beslissing in eerste aanleg heeft genomen.

Analoog beroep indienen bij de deputatie of het Vlaams Gewest

 • Verzend je beroepschrift via een beveiligde zending en bezorg tegelijk een afschrift ervan aan de vergunningsaanvrager (behalve als die zelf het beroep instelt), aan de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen en aan het college (behalve als ze zelf het beroep instelt). 
 • Uw beroepschrift moet volgende zaken bevatten:
  • Naam, hoedanigheid (betrokken publiek (bv. aanpalende buur), adviesinstantie...) en adres van de beroepsindiener.
  • De identificatie van de bestreden beslissing (dossiernummer, onderwerp...). 
  • De reden(en) waarom het beroep wordt ingesteld.
  • Als u een omwonende bent, moet het beroepschrift een van de volgende twee elementen bevatten: een omschrijving van de gevolgen die hij ondervindt of ondervond door de beslissing en het belang dat hij heeft bij een afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of de vergunningsvoorwaarden. 
  • Toe te voegen bewijsstukken (bestanden): indien er een dossiertaks vereist is, een betalingsbewijs ervan en, indien de beroepsindiener dat wenst, de overtuigingsstukken die hij nodig acht en een inventaris daarvan. 
 • Neem steeds het OV-kenmerk van de aanvraag op in het betalingsbewijs!
 • Binnen een termijn van 30 dagen vanaf de bekendmaking van de beslissing.
 • Adres van verzending:
  - Deputatie: adres van de desbetreffende deputatie.
  - Vlaams Gewest:
      Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten
      Koning Albert II-laan 20 bus 8
      1000 Brussel

Analoog beroep indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen

 • Bezorg het verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:     
  Raad voor Vergunningsbetwistingen
  p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges
  Koning Albert II-laan 35 bus 81
  1030 Brussel
 • Het verzoekschrift moet ingediend worden binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de datum van de eerste dag van aanplakking. Deze dag is niet inbegrepen. Het verzoekschrift moet in vijfvoud worden ingediend: één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.
 • Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:
  • Het Vlaamse Gewest - Departement Omgeving
   Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en –projecten (GOP)
   Koning Albert II-laan 20 bus 8
   1000 Brussel
  • De aanvrager. U vindt zijn/haar adres in de beslissing. 
 • Vermeld in het verzoekschrift minstens:
  - De naam, hoedanigheid, woonplaats of  zetel, de gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres. 
  - Het Vlaamse Gewest of de betrokken Gewestelijke Omgevingsambtenaar en het hierboven vermelde adres van het Departement Omgeving als verweerder. 
  - Het voorwerp van het beroep.
  - Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen. 
  - Een inventaris van de overtuigingsstukken.
 • De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges (http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen).
Direct naar het Omgevingsloket