Beroep indienen: dossiertaks en rolrecht

Op deze pagina lees je meer over de dossiertaks en het rolrecht dat je respectievelijk in eerste en in laatste aanleg moet betalen wanneer je een beroepschrift wilt indienen.

Dossiertaks en rolrecht bij beroepen

Dossiertaks

Er moet een dossiertaks betaald worden aan de bevoegde overheid bij het indienen van een beroep tegen een beslissing over:

  • een omgevingsvergunningsaanvraag
  • een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden
  • een verzoek tot bijstelling van de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

Opgelet: door een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is duidelijk geworden dat de dossiertaks moet betaald worden per beroepsindiener, en niet per beroep. Wordt één beroep ingediend door of namens 5 personen, dan moet de dossiertaks 5 keer betaald worden.

Opgelet: door nieuwe arresten van de Raad voor Vergunningsbetwistingen is duidelijk geworden dat de dossiertaks moet betaald worden per beroep, en niet per beroepsindiener. Wordt één beroep ingediend door of namens 5 personen, dan moet de dossiertaks 1 keer betaald worden.

De deputatie is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van het college van burgemeester en schepenen. De Vlaamse overheid is bevoegd voor beroepen tegen beslissingen van de deputatie.  

In onderstaande tabel vindt u een overzicht van de bedragen van de dossiertaks per provincie alsook het rekeningnummer waarop u het bedrag stort.

Type dossier

Antwerpen

Limburg

Oost-Vlaanderen

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Beroep tegen beslissing CBS

 100 euro

 100 euro

 100 euro

 100 euro

 100 euro

Rekeningnr.

IBAN: BE38 7765 9774 0672

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE18 0910 1811 3565

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE92 0960 0055 3123

BIC: GKCCBEBB

IBAN: BE55 0910 2163 2544    

BIC:GKCCBEBB

IBAN: BE21 0910 1313 1203

BIC: GKCCBEBB

In onderstaande tabel vindt u het bedrag van de dossiertaks bij de Vlaamse overheid alsook het rekeningnummer waarop u het bedrag stort.

Type dossier

Vlaamse Overheid

Beroep tegen beslissing deputatie

100 euro

Rekeningnr.

IBAN: BE04 3751 1109 9031

Uitzonderingen op de dossiertaks

  • een beroep tegen een stilzwijgende weigering.
  • een beroep ingediend door het betrokken college van burgemeester en schepenen en door de betrokken adviesinstanties op voorwaarde dat ze tijdig advies hebben verleend of ten onrechte niet om advies werden gevraagd.
  • een beroep tegen schorsing of opheffing van de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Rolrecht

Als u een beroep indient bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen een beslissing van de deputatie of de Vlaamse Regering is er een rolrecht verschuldigd van:

Type dossier Raad voor Vergunningsbetwistingen
Indienen van een verzoekschrift tot vernietiging 200 euro
Indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid 100 euro

Het rolrecht moet betaald worden binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na de betekening van het verzoek door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort, wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.  

Direct naar het Omgevingsloket