As-builtattest

Tijdens het uitvoeren van de werken wordt er soms afgeweken van de vergunning. Soms is dit onvermijdelijk. Daarom voorziet de regelgeving enkele afwijkingen die combineerbaar zijn met de afgeleverde vergunning. De bouwheer kan desgewenst aan de architect vragen een docx bestandas_builtattest.docx (61 kB) op te maken waarin de afwijkingen beschreven worden. Dit is niet verplicht.

Bij afwijkingen die niet voorzien worden door de regelgeving is de constructie niet meer vergund en moet een nieuwe omgevingsvergunning aangevraagd worden.

 

Toegestane kleine afwijkingen tijdens het bouwen

Tijdens de uitvoering van vergunde stedenbouwkundige handelingen worden vaak kleine afwijkingen doorgevoerd ten opzichte van de vergunde plannen.

Tolerantiemarge bij uitvoering: metsershaar

Kleine afwijkingen zijn toegelaten als er geen grotere afwijkingen in maatvoering zijn dan deze die inherent verbonden zijn aan het bouwproces. Deze technische tolerantiemarge wordt het 'metsershaar' genoemd. De toepassing van het metsershaar kan geen afbreuk doen aan burgerlijke rechten. Zo kan het bijvoorbeeld omwille van de afmetingen van de bakstenen waarmee gewerkt wordt, niet mogelijk zijn om het raam 105 centimeter breed te bouwen, maar wel 108 centimeter.

Decretaal toegestane afwijkingen volgens de Vlaamse Codex

  • Afwijkende handelingen die niet zijn onderworpen aan de vergunningsplicht. Bv. het schilderen van buitenmuren.
  • Afwijkende handelingen die zijn vrijgesteld van de vergunningsplicht. Bv. de verplaatsing van binnendeuren, de verplaatsing van niet dragende binnenmuren…
  • Afwijkende handelingen die zijn onderworpen aan de meldingsplicht, voor zover ze beperkt blijven tot handelingen binnen gebouwen.  Bv. de verplaatsing van dragende binnenmuren…

Wijk nooit af van stedenbouwkundige verordeningen!

Handelingen die door provinciale of gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn gemaakt, kunnen niet gecombineerd worden met de uitvoering van vergunde stedenbouwkundige handelingen.

Procedure as-builtattest

Als de medewerking van een architect vereist is voor de handelingen die men wil uitvoeren, dan kan de architect op verzoek van de opdrachtgever een docx bestandas_builtattest.docx (61 kB) opstellen waarin hij:
1° in voorkomend geval de kleine afwijkingen beschrijft 
2° verklaart dat de bepalingen rond het metsershaar zijn nageleefd

De architect bezorgt dan een afschrift van het as-builtattest aan het college van burgemeester en schepenen.

Het as-builtattest is niet verplicht. De overheid legt ook geen prijs vast voor de afgifte van het as-builtattest. Er wordt verwacht dat de kosten voor de afgifte klein zullen zijn, aangezien het attest wordt opgemaakt door de architect die belast is met het toezicht op de werken. Deze architect kent dus de uitgevoerde werken door en door.

Bij grote afwijkingen van de vergunning: nieuwe omgevingsvergunning aanvragen

Als de afwijkingen groter zijn, dan kan er geen as-builtattest worden afgegeven. Er kan wel een nieuwe omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Direct naar het Omgevingsloket